Sander

246 Products

HEAVY NYLON ABRASIVE BRUSH HEAD 49"

SKU: SUPMX-60-3513
$3,999.00

EXTRA HEAVY NYLON ABRASIVE BRUSH HEAD 49"

SKU: SUPMX-60-3513-1
$3,999.00

Out Of Stock

LIGHT WIRE BRUSH HEAD - 49"

SKU: SUPMX-60-3501
$3,999.00

Out Of Stock

MEDIUM/HEAVY WIRE BRUSH HEAD - 49"

SKU: SUPMX-60-3512
$3,999.00

Out Of Stock

Sanding Strips, 60G, SB 13 24 st

SKU: SUPMX-60-2400
$399.00

Out Of Stock

Sanding Strips, 36G, SB 13 24 st

SKU: SUPMX-60-2400-1
$299.00

Out Of Stock

Sanding Strips, 80G, SB 13 24 st

SKU: SUPMX-60-2401
$399.00

Sanding Strips, 120G, SB 13" 24 st

SKU: SUPMX-60-2402
$399.00

Sanding Strips, 100G, SB 13 24 st

SKU: SUPMX-60-2403
$399.00

Sanding Strips, 150G, SB 13" 24 s

SKU: SUPMX-60-2404
$399.00

Sanding Strips, 180G, SB 13" 24 s

SKU: SUPMX-60-2405
$399.00

Sanding Strips, 220G, SB 13"

SKU: SUPMX-60-2406
$299.00

Sanding Strips, 320G, SB 13" 24 s

SKU: SUPMX-60-2407
$299.00

Sanding Strips, 280G, SB 13" 24 str

SKU: SUPMX-60-2408
$399.00

Sanding Strips, 60G, SB 19" 12 str

SKU: SUPMX-60-2060
$299.00

Sanding Strips, 80G, SB 19" 12 str

SKU: SUPMX-60-2080
$299.00

Sanding Strips, 100G, SB 19" 12 str

SKU: SUPMX-60-2100
$299.00

Out Of Stock

Sanding Strips, 120G, SB 19" 12 str

SKU: SUPMX-60-2120
$299.00

Sanding Strips, 150G, SB 19" 12 s

SKU: SUPMX-60-2150
$299.00

Sanding Strips, 180G, SB 19" 12 s

SKU: SUPMX-60-2180
$299.00

Sanding Strips, 220G, SB 19" 12 s

SKU: SUPMX-60-2220
$299.00

Sanding Strips, 280G, SB 19" 12 s

SKU: SUPMX-60-2280
$299.00

Out Of Stock

Sanding Strips, 320G, SB 19" 12 s

SKU: SUPMX-60-2320
$299.00

37X2 INFEED/OUTFEED TBL 37" WIDE

SKU: SUPMX-98-3701
$249.00